เรือ่งนี้ จะต้องขยายความนะครับ สิวอุดตัน

เรื่องนี้ผมอยากจะเขียนให้เพื่อน ๆ ได้มองภาพออกนะครับ สิวอุดตัน ทีวว่ายาก ๆ นิ คือว่าหายยากนะครบั มันหายหไ้ดจริง ๆนะครับ ทางนี้ก็หาทางบอกเพื่อน ๆ อยู่เหมือนกันนะครับว่าจะหายได้อย่างแน่นอน ผมก็หาทางออกเพือเพือน ๆ ทางที่ดีที่สุด เพื่อให้เห็นทางออกเพือให้สิวหายกัน มาวันนีก็ต้องมาบอกเพ่ือน ๆนะครับ สิวอุดตัน

This entry was posted in สิวอุดตัน. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>